REGULAMIN KONKURSU

NASZA KLASA JEST NAJLEPSZA

 


 

I .WSTĘP.

Konkurs ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do właściwego

zachowania, do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

Cele te mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić „NAJLEPSZĄ KLASĘ" będącą wzorem naszej szkoły.

II. UCZESTNICTWO.

W konkursie biorą udział wszystkie klasy Gimnazjum w Śmigłu.

III. CZAS TRWANIA KONKURU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKÓW.

l . Konkurs trwa od listopada do maja.

2. Wyniki konkursu są ogłaszane w maju.

3. Laureatem jest zespół klasowy, który zajął I miejsce.

4. Klasa, która w danym roku szkolnym zwyciężyła ma prawo do tytułu „NAJLEPSZEJ KLASY” przez następny rok szkolny.

IV. NAGRODY.

1. Nagrodą jest puchar - laureata konkursu.

2. Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców .

3. W przypadku, kiedy dana klasa zwycięski tytuł wywalczy 3 lata z rzędu, to puchar przechodzi na własność klasy.

4. Każda osoba ze zwycięskiej klasy otrzymuje po l punkcie do oceny z zachowania.

5. Zwycięska klasa zostanie przedstawiona na stronie internetowej szkoły.

V. KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA.

l. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor (wicedyrektor) szkoły,

b) przedstawiciel Rady Rodziców (na życzenia),

c) dwóch członków Rady Pedagogicznej (którzy nie są wychowawcami),

d) przedstawiciel uczniów (np. członek SU).

2. Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i podlicza podkomisja, w skład której wchodzą co najmniej 3 osoby:

a) organizatorzy konkursu.

b) przedstawiciel uczniów (np. zastępca przewodniczącego SU),

W uzasadnionych przypadkach komisja może wykonywać pracę w okrojonym składzie.

3. Wychowawca i przewodniczący klasy są zobowiązani przekazać do końca kwietnia wypełniony kwestionariusz, opracowany przez organizatorów, na temat życia klasy.

4. W związku z tym opiekunowie uczestników olimpiad i zawodów proszeni są o informowanie wychowawców o osiągnięciach swoich podopiecznych

VI. KRYTERIA I PUNKTACJA

1. Wyniki w nauce:

Ocenia się śródroczną średnią klasową i najlepsze śródroczne średnie poszczególnych uczniów:

a) za najlepszą średnią klasową w danym poziomie klas - 15 punktów;

b) za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 4,50 do 4,74 - 1 punkt;

c) za każdego ucznia, który osiągnął średnią co najmniej 4,75 - 3 punkty.

2. Frekwencja i zachowanie:

a) Osoby, które nie opuściły od końca kwietnia ani jednej godziny lekcyjnej zdobywają na rzecz klasy 5 punktów;

b) za najlepszą frekwencję w danym poziomie klas w I semestrze - 10 punktów;

c) uczniowie, którzy mają zachowanie: wzorowe - 3 punkty, bardzo dobre - 2 punkty, dobre - 1 punkt;

d) za najlepszą średnią zachowania w danym poziomie klas w I semestrze - 10 punktów.

3. Czytelnictwo:

( za I semestr do końca kwietnia).

a) jeżeli uczeń danej klasy nie wypożyczył żadnej książki - klasa otrzymuje l punkt ujemny;

b) dodatnio punktuje się te miejsca w podsumowaniu semestru, które są powyżej średniej

szkoły w danym roku szkolnym;

Liczba punktów jest zaokrągloną różnicą ilości książek przypadająca na jednego ucznia w klasie i średniej szkoły.

c) Statystykę czytelnictwa w szkole prowadzi biblioteka szkolna.

4. Konkursy przedmiotowe:

a) za uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych klasa otrzymuje l punkt za każdego uczestnika oraz dodatkowo:

- 5 punktów za I miejsce,

- 3 punkty za II miejsce,

- 2 punkty za III miejsce,

b) za uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych (powiatowych, rejonowych) klasa otrzymuje 2 punkty za każdego uczestnika oraz dodatkowo:

- 15 punktów za I miejsce,

- 10 punktów za II miejsce,

- 5 punktów za III miejsce.

c) za uczestnictwo w konkursie na szczeblu wojewódzkim bez względu na nazwę stopnia klasa otrzymuje l0 punktów za każdego uczestnika oraz:

- 15 punktów za finalistę,

- 20 punktów za każdego laureata

d) za uczestnictwo na szczeblu ogólnopolskim klasa otrzymuje 20 punktów za każdego uczestnika i dodatkowo:

- 30 punktów za finalistę,

- 50 punktów za laureata.

5. Zawody sportowe:

I. Indywidualne

Punktowane są trzy pierwsze miejsca albo uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych i rejonowych (wojewódzkich) i ewentualnie krajowych.

Nie brane są pod uwagę zawody sportowe, w których uczeń reprezentuje swój macierzysty klub sportowy - -chodzi jedynie o zawody zorganizowane specjalnie dla szkół.

l. Zawody międzyszkolne na terenie miasta lub powiatu - za każdego uczestnika 1 punkt oraz dodatkowo: a) za zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata):

- w jednej dyscyplinie - 5 punktów,

- w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,

3. Zawody rejonowe (wojewódzkie) jako następny etap zawodów za każdego uczestnika

- 5 punktów oraz:

a) za zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata):

- w jednej dyscyplinie - 7 punktów,

- w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 3 punkty.

5. Zawody ogólnopolskie dla szkół jako następny etap zawodów za każdego uczestnika - 7 punktów oraz dodatkowo:

a) za zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata):

- w jednej dyscyplinie - 10 punktów,

- w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 4 punkty.

II. Uczestnictwo zespołowe.

Punktuje się uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych, rejonowych (wojewódzkich) i ewentualnie krajowych.

1. W zawodach międzyszkolnych na terenie miasta lub powiatu l punkt za uczestnika.

2. W zawodach rejonowych (wojewódzkich) – jako następny etap zawodów:

a) 2 punkty za uczestnika (w dwóch i więcej dyscyplinach dodatkowo l punkt).

3. W zawodach ogólnopolskich – jako następny etap zawodów:

a) 3 punkty za uczestnika (w dwóch i więcej dyscyplinach dodatkowo l punkt).

W zawodach, w których uczestniczą drużyny składające się z uczniów tej samej klasy punktacja jest identyczna, jak za uczestnictwo indywidualne.

Jeżeli w zawodach uczestniczą drużyny składające się z uczniów różnych klas, to klasa otrzymuje jednostkowo punkty analogicznie jak za uczestnictwo zespołowe w zawodach sportowych.

Jeżeli zawody wojewódzkie (ogólnopolskie) były jedynym etapem konkursu to obowiązuje punktacja jak w zawodach rejonowych (powiatowych).

6. Konkursy wewnątrzszkolne, w tym sportowe (odbywające do końca kwietnia):

1. Uczestnictwo indywidualne:

a) za każdego uczestnika - l punkt, w 3 lub więcej - 2 punkty,

b) zwycięzcy zawodów - 3 punkty (w dwóch i więcej dyscyplinach dodatkowo l punkt).

2. Uczestnictwo zespołowe.

Bierze się pod uwagę rywalizację zespołową między klasami w rozgrywkach wewnątrzszkolnych - w tym przypadku punktuje się pierwsze trzy miejsca:

a) za I miejsce 5 punktów.

b) za II miejsce 3 punkty,

c) za III miejsce 2 punkty,

jeżeli organizatorzy konkursu ogłaszają kolejność miejsc.

Jeżeli organizatorzy konkursu nie ogłaszają kolejności miejsc, to laureaci otrzymują 3 punkty.

Jeżeli w zawodach uczestniczą drużyny składające się z uczniów różnych klas to klasa otrzymuje jednostkowo punkty jak za uczestnictwo indywidualne.

7. Impreza ogólnoszkolna wyznaczona przez komisję konkursową lub parada talentów:

a) za I miejsce - 50 punktów.

b) za II miejsce - 30 punktów.

c) za III miejsce - 20 punktów.

d) za IV miejsce - 10 punktów,

e) za V miejsce - 5 punktów.

8. Wygląd pomieszczeń klasowych:

Kilka razy w roku szkolnym ocenia się wygląd sali (między 9 a 16 listopada, 21 grudnia a 5 stycznia, ok. 21 marca i między 4 a 6 maja).

1. Punktacja: (przy każdym sprawdzaniu).

a) aktualna gazetka (z okazji 11 Listopada, Bożego Narodzenia, wiosny, Święta Szkoły) – od 0 do 3 punktów;

b) kwiaty - od 0 do 3 punktów;

c) czystość i porządek – od 0 do 3 punktów;

2. Komisja zastrzega sobie oceniać dodatkowe elementy znajdujące się w pomieszczeniu w skali od 0 do 3 punktów.

9. Uczestnictwo klas w akcjach zorganizowanych przez samorząd uczniowski:

1. Każda uczestnicząca klasa otrzymuje po 3 punkty.

2. Trzy najbardziej udzielające się klasy (uczestnictwo efektywne i w terminie) mogą otrzymać dodatkowo do 3 punktów (jeżeli Rada SU będzie uważała to za stosowne).

3. Aktywność klasy w pracach samorządu uczniowskiego - 5 punktów.

4. Klasy, które nie zaangażowały się w akcję wymagającą uczestnictwa wszystkich uczniów szkoły, mogą otrzymać minus 3 punkty.

10. Udział w pracach organizacji, klubach, kołach tematycznych, itp. działających na terenie szkoły i poza nią:

I. Członkostwo - 1 punkt za osobę.

11. Aktywność klas w życiu szkoły:

1. Przygotowane apele lub akademie (interesujące, charakteryzowały się oryginalnością, zyskały uznanie) od 5 do 10 punktów.

2. Wprowadzenie nowych koncepcji do planu pracy SU i jednocześnie ich realizacja do 5 punktów.

3. Wszelka inna działalność na rzecz szkoły do 5 punktów.

Rada Rodziców może dodatkowo ocenić klasy za ich aktywność w życiu szkoły, a szczególnie za udział klasy w przedsięwzięciach rady.

12. Organizowanie życia klasowego:

a) wycieczki jednodniowe poza teren miasta - 3 punkty,

b) wycieczki wielodniowe lub biwaki - 5 punktów,

c) ogniska klasowe (po lekcjach) - 3 punkty,

d) wycieczki rowerowe (po lekcjach) - 3 punkty,

e) inne spotkania klasowe (po lekcjach) - 3 punkty.


 

Klasa otrzymuje punkty ujemne za nagany dyrektora lub wicedyrektora.