Uwaga Trzecioklasiści! Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące najważniejszych dat i czynności dot. postępowania rekrutacyjnego, a także dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. Zachęcamy również do zajrzenia do działu „Doradca zawodowy”.

L.p.

Termin

Czynność

Uwagi

1.

Od 21 maja
 
do 1 czerwca 2012r.
 
do godz. 15.00.

 

SKŁADANIE   DOKUMENTÓW

Uczeń składa dokumenty do co najwyżej trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych (wskazuje wybrany oddział).
Wypełnioną „Kartę pomocniczą” kandydat składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru.
UWAGA! Dokumenty składa, zaczynając 
od ostatniej wybranej przez siebie szkoły
Na terenie Leszna obowiązuje nabór elektroniczny i nie obowiązuje wówczas „Karta pomocnicza”.

2.

Do 26 czerwca (wtorek) 2012r.,
godz. 15.00.

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DECYZJI O WYBORZE SZKOŁY

Uczeń może zmienić decyzję, przenosi   wówczas dokumenty do ostatecznie wybranych szkół).

3.

Od 29 czerwca (piątek) do 3 lipca 2012r. (wtorek)
 
do godz. 15.00.

 

ZŁOŻENIE   ŚWIADECTWA
I ZAŚWIADCZENIA
O WYNIKACH EGZAMINU

Kandydat dostarcza poświadczone 
przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie   zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół.
UWAGA! -   dokumenty dostarcza
do wszystkich tych szkół, w których wcześniej złożył podania.

4.

5 lipca 2012r. (czwartek)
godz. 13.00

 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
PRZEZ SZKOŁY

 

5.

Do 9 lipca 2012r. (poniedziałek)
godz. 15.00

 

POTWIERDZENIE  
I ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki 
w danej szkole poprzez   dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6.

10 lipca 2012r. (wtorek)
o godz. 13.00

 

OGŁOSZENIE   OSTATECZNYCH LIST PRZYJĘTYCH
PRZEZ SZKOŁY

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

7.

Do 12 lipca 2012r. (czwartek)
do godz. 13.00

 

 

ZŁOŻENIE   DOKUMENTÓW

Uczeń nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do szkoły, która nie dokonała pełnego naboru – dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach   egzaminu gimnazjalnego.

8.

12 lipca 2012r. (czwartek)
 
godz. 14.00.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI   UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

9.

Do 16 lipca 2012r. (poniedziałek)
 
dogodz. 14.00.

 

POTWIERDZENIE

Przyjęty w wyniku rekrutacji   uzupełniającej potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole. 

10.

16 lipca 2012r. (poniedziałek)
  godz. 15.00.

OGŁOSZENIE   OSTATECZNYCH WYNIKÓW

Szkoły ogłaszają listę przyjętych 
do oddziałów po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji (które należy złożyć w terminie od 21 maja do 1 czerwca 2012r.):
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie:
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy (gotowanie podanie dostępne na stronie szkoły www.zsnietazkowo.home.pl/ogloszenia/nabor/2012-2013/kwestionariusz2012.pdf
lub do nabycia u doradcy zawodowego);
- dwie fotografie;
- pisemna zgoda rodziców/opiekunów;
- zaświadczenie z poradni medycyny pracy (w przypadku szkoły zawodowej i technikum);
- poświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wystawione przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przypadku liceum sportowego.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie:
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy (gotowanie podanie dostępne na stronie szkoły www.zsp-koscian.pl/  
lub do nabycia u doradcy zawodowego);
- dwie fotografie;
 zaświadczenie z poradni medycyny pracy;
- oświadczenie w sprawie udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie i uczęszczania na lekcje religii (dostępne na stronie szkoły lub do nabycia u doradcy zawodowego).

3) I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie:
- życiorys;
-
kwestionariusz osobowy (gotowanie podanie dostępne na stronie szkoły http://lo-koscian.pl/rekrutacja-20112012/ lub do nabycia u doradcy zawodowego);
- jedno zdjęcie.

4) szkoły ponadgimnazjalne w Lesznie:
- na terenie Leszna obowiązuje nabór elektroniczny https://nabor.progman.pl/infoleszno

Wymagane dokumenty można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z pomocy doradcy zawodowego.
Każdy uczeń ma obowiązek pojawić się u doradcy zawodowego w celu okazania się samodzielnie wypełnioną dokumentacją (w celu weryfikacji jej poprawności i kompletności)  lub w razie potrzeby, by wspólnie ją wypełnić.