CHARAKTERYSTYKA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO

1. SZKOŁA ZAWODOWA ( 3-letni okres kształcenia):
a) ucząc się w tego typu szkole, zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP lub bezpośrednio w zakładach pracy. Na koniec trwania szkoły zdajesz egzamin zawodowy.
b) Co można robić po szkole zawodowej? Mając kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym, możesz podjąć pracę i szybko się usamodzielnić, można również kontynuować naukę w liceum uzupełniającym, następnie zdać maturę i otrzymać świadectwo dojrzałości.

2. TECHNIKUM (4-letni okres kształcenia):
a) uczęszczając do technikum i kończąc je, zdobywa się średnie wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Szkoła kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości (po zdaniu matury) i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu zewnętrznego egzaminu).
b) Co można robić po technikum? Możesz podjąć pracę na stanowiskach średniej kadry technicznej w wyuczonym zawodzie, po zdanej maturze będziesz mógł podjąć naukę na wyższej uczelni lub kształcić się w szkole policealnej.

3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letni okres kształcenia):
a) ten typ szkół powstał z myślą o ludziach, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub planują zdawać na studia wyższe;
b) Co można robić po liceum ogólnokształcącym? Jeśli nie przystąpi się do egzaminu maturalnego, można dalej uczyć się w szkole policealnej i uzyskać kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, po zdanej maturze można podjąć naukę na wyższej uczelni, możesz również uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy.

Jaki zawód wybrać? Czyli notowania z rynku pracy
Kim zostać? Czyli jeszcze o zawodach przyszłości
Wskazówki dla przyszłych licealistów i ich rodziców
Co po gimnazjum? Szkoła zawodowa i technikum po 1 września
Informacje dla trzecioklasistów dot. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Zasady przeliczania punktów w trakcie rekrutacji
Rekrutacja do szkół w Lesznie - poradnik dla kandydata

DLA RODZICÓW:

1. Czy wiesz, w jaki sposób Twoje dziecko widzi świat, jaką rolę przyjmuje dla siebie, jak widzi swoje perspektywy i szanse w przyszłości? Jak Twoje dziecko ocenia samego siebie, jakie ma predyspozycje, zdolności, co stanowi jego mocne strony? Czy wiesz, kim będzie Twoje dziecko, jaki wybierze zawód, czy umiesz mu w tym pomóc? Czy wiesz coś o rynku pracy, trendach, tendencjach, prognozach? Daj szansę swojemu dziecku! Zapraszamy do współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym. Wystarczy zadzwonić na numer 65 5188 294 i umówić się na spotkanie z doradcą, p. Izabella Szablewską.

2. Wskazówki:
a) zawsze wspieraj swoje dziecko - bądź jego powiernikiem zarówno w sukcesach i osiągnięciach jak i w problemach oraz porażkach;

b) obserwuj swoje dziecko i umiejętnie motywuj je do pracy;
c) pozwól rozwijać swojemu dziecku jego pasje i zainteresowania. Pomóż mu wybrać dodatkowe zajęcia;
d) pomóż dziecku ocenić jego potencjał (jego osobiste zasoby na ścieżce kariery) - będą to m. in. zainteresowania, cechy charakteru, zdolności, umiejętności;
e) pamiętaj, że wszelkie wybory na drodze rozwoju zawodowego powinny być dokonywane samodzielnie przez Twoje dziecko. Pozwól mu realizować jego pragnienia i marzenia a nie Twoje wizje i ambicje;
f) pomóż poznać dziecku specyfikę zawodów i branż, które je interesują. Opowiedz mu (lub najlepiej pokaż) znane Ci stanowiska pracy, znajdź źródła informacji o zawodach, poszukaj informacji o rynku pracy;
g) zbierz z dzieckiem informacje o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia, o warunkach nauki oraz o treści realizowanego programu kształcenia;
h) poznaj wspólnie z dzieckiem wymogi rekrutacyjne w wybranych szkołach. Spróbujcie ocenić szanse i możliwości dostania się do konkretnej szkoły;
i) zawsze pamiętajcie o tworzeniu planów awaryjnych - opracujcie różne ścieżki dojścia do założonych celów.